Kihlbro slipmaterial

Leverans och köpvillkor

Antagna av Slip- och Diamantverktygsleverantörernas förening SSDL, ansluten till grossistförbundet Svensk Handel. För leveranser av slip- och diamantverktyg bygger dessa ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER NL 01 med undantag av momenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 40, 41 och med följande branschspecifika bestämmelser.

1. TILLÄMPLIGHET
Dessa leveransbestämmelser tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat om detta. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligt för att bli gällande.

2. PRIS
Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå löpande mervärdesskatt.

3. PRISFÖRÄNDRING
Avtalat pris kan ändras med hänsyn till dels kostnadsförändring som är en följd av valutakursförändring eller av svensk eller utländsk myndighets åtgärd, såsom ändring av skatt, tullavgift m.m., dels kostnadsförändring som är förorsakad av krig eller annat krigsförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för utförandet av säljarens avtalade prestation.

4. KVANTITET
Säljaren äger rätt till över- eller underleverans med 10 %.

5. PRODUKTINFORMATION
Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. i kataloger, prospekt, cirkulär m.m. är ungefärliga och bindande endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Teknisk data lämnas med förbehåll för konstruktionsändringar. I katalog eller annan produktinformation givna instruktioner rörande godset och dess handhavande skall noggrant iakttagas. Köparen är vidare skyldig att ställa sig till efterrättelse de övriga anvisningar som säljaren kan uppställa.

6. TVIST
Tvister i anledning av avtalet skall avgöras av skiljemän enligt lagen om skiljemän. Rör tvisten ett belopp som vid tiden för talans väckande uppgår till högst två basbelopp enligt lagen om allmän försäkring har part dock rätt att föra talan inför allmän domstol. Part äger också rätt att för utfående av otvistlig förfallen fordran väcka åtal vid allmän domstol.

7. KIHLBRO AB: S TILLÄGG TILL ALMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER: Angivna priser gäller med reservation för eventuella ändringar. Vi förbehåller oss sålunda rätten att utan särskilt meddelande debitera de vid leveransdagen gällande priserna.

8. OFFERTER
Offerter gäller mot antagande inom 30 dagar från offertens datum, men med förbehåll för mellanförsäljningar. Offert gäller odelad beställning.

9. BESTÄLLNINGSERKÄNNANDE
Beställningserkännande, mot vilket köparen icke inom 8 dagar framställer anmärkning anses till alla delar godkänt och skall vara bestämmande för affären.

10. BETALNING
Betalning skall ske enligt villkor i fakturan. Vid försenad betalning är köparen skyldig att erlägga dröjsmålsränta med en räntesats motsvarande Riksbanken vid varje ögonblick gällande ränta plus 10 (tio) procent. Även om reklamation framställs måste överenskommen betalningstid iakttagas.

11. LEVERANSVILLKOR
Leveransvillkoren tolkas i enlighet med INCOTERMS 2010. FCA Lager Karlstad, inkl. emballage. Mottagarfrakt används vid kundernas önskemål. DELLEVERANS Vi förbehåller oss rätten att delleverera order vid leveranstillfället. Varje delleverans betraktas som en enskild leverans och faktureras separat. Fraktkostnaden för delleveransen faktureras såvida inte annan överenskommelse gjorts med kunden. ANNULLERING En annullering av en order kan endast göras efter överenskommelse. Specialprodukter kan endast annulleras efter överenskommelse och bekräftelse från tillverkaren.

12. RETURER Retur av levererad vara får ske endast under förutsättning att Kihlbro AB lämnar skriftligt medgivande därtill.

Vi reserverar oss för eventuella feltryck.