Leveranskontroll av slipskivor

Vid leverans av slipskivan skall noggrann kontroll av skivan göras.Klangtest av slipskiva
Klangtest av skivan görs på följande sätt och behöver utföras och tolkas av en kvalificerad person.

Keramiska skivor knackas med ett icke-metalliskt verktyg.
Oskadad skiva klingar med klar ton - Sprucken skiva klingar med dov ton och måste kasseras.

Fenoplastbundna skivor är svårare att prova, då tonen inte är lika klar. Sprickor indikeras genom ändring av tonen, men är inte helt tillförlitlig.

Observera att om slipskivan är spräckt hörs inte någon ren efterklang vid en lätt knackning med ett verktygsskaft eller plastklubba.

Några punkter att beakta inför användning och förvaring av slipskivor.

  1. Vid inleverans ska en noggrann kontroll av slipskivan utföras, tänk på att hantera slipskivorna varsamt. Den optimala förvaringen av en slipskiva är i rumstemperatur 18-22 º med en luftfuktighet på 45-65%.
  2. Använd alltid de äldsta skivorna först.
  3. Innan en skiva monteras skall klangtest utföras.
  4. Använd alltid rätt skiva för ändamålet.
  5. Kontrollera att du har rätt dimension samt en lämplig kvalitet för ändamålet.
  6. Kontrollera även att det maximala varvtalet på maskinen ej överstiger det varvtal som är angivet på slipskivan.

Kontroll före montering och igångsättande

Innan montering av skivan skall slipskivan, mellanlägg och klämflänsarnas klämyta vara rena och fria från främmande föremål, då det annars kan uppstå tryck och spänningar, vilka kan orsaka skivsprängning.

Slipmaskinens periferihastighet får ej vara högre än vad som anges på slipskiva, etikett etc. Maskinens sprängskydd skall vara monterat på rätt sätt.

Varje slipskiva skall köras med maximal periferihastighet innan slipoperationen påbörjas.

Tiden för prov skall vara:
- 0,5 minuter för handhållna slipmaskiner
- 1,0 minut för övriga maskiner

Våtslipning

Om kylvätska användes skall denna stängas av innan slipskivan stannas, så att skivan roterar tills den dränerats på vätskan.

Sidoslipning

Sidoslipning får endast utföras om skivan är avsedd för detta. Sidoslipning med skiva avsedd för rund slipning kan förorsaka skivsprängning.

Din säkerhet

Använd alltid skyddsglasögon, skyddskläder samt handskar när Du utför slipoperationer